İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, ancak bazı maddeleri dışında kalan hükümleri için 38. maddesiyle farklı yürürlük tarihleri belirlenmiştir. Kanun, 4857 sayılı İş Kanununun 77 vd. maddelerinde ve dolayısıyla İş Kanununa tabi işçiler ile çıkar ve stajyerler için düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği kurallarını özellikle 89/391 sayılı Avrupa Birliği Direktifini dikkate alarak daha kapsayıcı ve modern bir anlayışla revize etmiştir. Kanunun getirdiği başlıca değişiklik kapsam bakımından olmuştur. Zira daha önce çırak ve stajyerler ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçiler için söz konusu olan iş sağlığı ve güvenliği kuralları, 6331 sayılı Kanun ile tüm bağımlı çalışanları kapsayıcı hale getirilmiştir. Bunun gibi Kanun, özellik arz eden tehlikeler için çalışanlara yeni haklar tanımış, bu hakların kullanılabilmesi için işverene yeni yükümlülükler öngörmüştür. Bu itibarla, 6331 sayılı Kanunun getirdiği yenilikler, bugüne kadar eksikliği hissedilen İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunu büyük ölçüde şekillendirmiştir.

6331 sayılı Kanunun akabinde yayınlanan birçok Yönetmelik ve halen yayını süren mevzuat ile işverenin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde çalışanların baskı aracı olarak kullanabilecekleri haklar (önleyici nitelik taşıyan haklar), iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi halinde çalışanların zararlarını tazmin etmek için sahip oldukları haklara ilişkin düzenlemeler her geçen gün bu alanın daha da derinleşmesini sağlamaktadır.
Bu çerçevede ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet veren ortak sağlık ve güvenlik birimi işleticisi şirketler hızla artış göstermektedir. Gültekin Hukuk Bürosu olarak ülkemizin önde gelen ortak sağlık ve güvenlik birimi işleticisi şirketleri ile iş sağlığı ve güvenliği hukuku alanında işbirliği içerisinde çalışmalar yaparak, uzman kadromuz ile iş kazası ve meslek hastalığı konseyleri oluşturarak bu ihtisas alanında işverenlere danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Öte yandan işverenlere iş sağlığı ve güvenliği alanında, iş kazası ve meslek hastalığı ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken usuller, dava sürecinde hukuki destek, ortak sağlık ve güvenlik birimi işleticisi şirketlere Bakanlık denetimlerinden dava sürecine kadar geçen süreçte hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.