VERGİ HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

VERGİ HUKUKU

Vergi mevzuatından kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların gerek idare nezdinde ve gerek mahkemeler nezdinde takibi, uzlaşma komisyonu görüşmelerine katılma ile komisyon nezdinde gerekli işlemlerin ifası, özellikle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun mucibince tanzim edilmiş ödeme emirlerinin iptallerine yönelik yasal işlemlerin takibi büromuzun başlıca faaliyet alanlarındandır.